באור

משתפים בפנימיות התורה

א”ר יוחנן משום ר”ש בן יוחאי מאי דכתיב (ישעיהו לב, כ) אשריכם זורעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםבבא קמא יז ח
לפי תקופה