באור

משתפים בפנימיות התורה

אתמר פלגא נזקא רב פפא אמר ממונא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קנסאבבא קמא טו יב
לפי תקופה