באור

משתפים בפנימיות התורה

רבי שמואל בר נחמני אמר כעובד כוכבים נדמה לו דאמר מר ישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך טופלו לימינוחולין צא טו
לפי תקופה