באור

משתפים בפנימיות התורה

וַיָּקֻ֤מוּ מִשָּׁם֙ הָֽאֲנָשִׁ֔ים וַיַּשְׁקִ֖פוּ עַל־פְּנֵ֣י סְדֹ֑ם וְאַ֨בְרָהָ֔ם הֹלֵ֥ךְ עִמָּ֖ם לְשַׁלְּחָֽם׃

בראשית יח טז

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 81

נלקח מספר: שם משמואל

וישקפו על פני סדום

וישקיפו על פני סדום ברש”י כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת הרוגז לרחמים פי’ הדברים הגיד כ”ק אבי אדומו”ר זצללה”ה דענין השקפה שהוא לרעה י”ל הטעם דגשמיי אינה סובלת הרוחניי כי אם במדה במשקל וכאשר ניתוסף רוחניי יותר מכפי המדה שבכח הגשמיי לקבל, אז הרוחניי מבטל את הגשמיי כענין שבירת הכלים כידוע, וזה שאמרה אשתו של מנוח מות נמות כי אלהים ראינו כי שפטה בעצמה שאיננה ראוי לראיית המלאך עיי”ש וזה ענין כל השקפה שהוא לרעה דהשקפה הוא חיבור, וכענין שכתוב תוסף רוחם יגועון, חוץ מהשקיפה כו’ מתנות עניים כו’ דכתיב אני את דכא אשכון ועני באשר יש לו לב נשבר הרי הוא כלי לקבל כח הרוחני והאלקית יותר כי דרכו של הקב”ה להשתמש בכלים שבורים, ובאמצעות מתנות עניים מתחבר לעני וממילא באמצעות העני יוכל גם הוא לקבל הקדושה עוד יותר, ומאחר שהוא כלי שסובל את הרוחניי ממילא מביא הרוחני כל המיני טובות שבעולם וזה שמהפך מדת הרוגז לרחמים עכ”ד, והנה הרמב”ן ז”ל כתב כי משפט סדום הי’ למעלת א”י כי היא מכלל נחלת ה’ ואינה סובלת אנשי תועבות וכאשר תקיא את הגוי כולו מפני תועבותם הקדימה וקאה את הגוי הזה שהיא רעה מכולם לשמים ולבריות יע”ש, ולפי זה יובן מה שנאמר כאן השקפה כי מאחר שמלאכי עליון השקיפו על פני סדום ונתחברו עלי’ נתגדלה שם הקדושה עוד יותר ומזה עצמו בא החורבן, וזה עצמו שכתב הרמב”ן שנחלת ה’ אינה מקיימת עוברי עבירה דהטעם דמאחר שיש שם אלקית תמיד ששופע’ שם כמאה”כ תמיד עיני ה’ אלקיך בה מראשית השנה וגו’ ממילא מקיאה את העושי רעה, שהרי הם הפכים להקדושה ע”כ אינם סובלים את הקדושה והקדושה פועל בהם לרעה ולחרבן: זובזה יובן כוונת מאמר השי”ת ארדה נא ואראה, דע”י שנכנסו בה המלאכים א”כ אם לא הי’ כ”כ רעים הי’ חוזרין בתשובה, ובזה יובן דברי המדרש אמר ראב”כ מלמד שפתח להם המקום פתח של תשובה שנאמר ארדה נא וגו’ ולכאורה אינו מובן, אך להנ”ל ניחא, אבל מאחר שהי’ רעים וחטאים מאד לא היו יכולין לסבול הקדושה, ומזה עצמו באה להם החורבן, ומזה יצא לימוד לכל אדם כאשר בא שבת ואז שופע על האדם קדושת השבת ובכן צריך לראות שיהי’ כלי מוכן לקבל הקדושה, ובזה יובן המ”ר קהלת ז’ הבלים שאמר קהלת כנגד שבעת ימי בראשית, בשבת מאי אית לך למימר מחללי’ מות יומת ע”כ ולהנ”ל יובן דכשמחלל שבת א”כ אינו כלי לקבל הקדושה של שבת א”כ מזה גופא יבא לו המיתה ושבת עצמו הוא הגורם לזה והבן: