באור

משתפים בפנימיות התורה

חד אמר אם בכיר ולקיש כחדא יינץ דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר וחד אמר אם תור בצפר בתלג ימות ובטיהרא בטול תאינה ידמוך ישלח משכיה דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר וחד אמר אם קידום תקיף לחדא יהא יפח בלועך נפיק לקיבליה דין הוא אדר ואם לאו לית דין אדר ועברוה רבנן לההיא שתא

סנהדרין כ יב

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 19

מהות חודש אדר

יש בגמרא זו שלוש דעות מהו מהות האדר האמיתי המשתקף גם במזג אויר של אדר. שלושתם סוברים שמדובר בחודש של היפוך, ונהפוך הוא. הראשון סובר שצריך לזהות את זה בדעת, החיטה והשעורה נובטים באותו זמן, יש אמנם קור, אבל יש מספיק חום בחודש הזה, יכולת לעבוד את ה’ על מנת למצוא את הכוח להפוך את הדעת מעמלק ומקרירות לדעת של תורה. הדעה השנייה מתייחסת למידות האדם, השור אשר מסמן את הנפש הבהמית של האדם מצד אחד נמצא בקרירות של עמלק בבוקר, כלומר בחצי החודש אבל בחציו השני, מיד’ לחודש, מקבל כוח על מנת לעבור מקרירות לחום, עד שרוצה לפשוט את עורו הבהמי בעץ התאנה, ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות, אותו עץ ממנו קלקלו גם תקנו, אדר צריך להיות חודש כזה שמתהפך לטובה גם במידות האדם. הדעה השלישית היא ב’רוח’ האדם, כלומר בתקשורת ובדיבור שלו. לעבור מסוף החורף, מקרירות והסתגרות על עצמו ליכולת בחודש אדר להפוך את הכל לחום של תורה ועבודת ה’.