באור

משתפים בפנימיות התורה

וַיִּקַּח אַבְרָהָם אֶת יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ וְאֵת כָּל יְלִידֵי בֵיתוֹ (בראשית יז, כג), אָמַר רַבִּי אַיְּבוּ בְּשָׁעָה שֶׁמָּל אַבְרָהָם אוֹתָן יְלִידֵי בֵּיתוֹ, הֶעֱמִידָן גִּבְעָה עֲרָלוֹת וְזָרְחָה עֲלֵיהֶם חַמָּה וְהִתְלִיעוּ וְעָלָה רֵיחָן לִפְנֵי הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כִּקְטֹרֶת סַמִּים וּכְעוֹלָה שֶׁהִיא כָלִיל לָאִשִּׁים, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא בְּשָׁעָה שֶׁיִּהְיוּ בָנָיו שֶׁל זֶה בָּאִים לִידֵי עֲבֵרוֹת וְלִידֵי מַעֲשִׂים רָעִים אֲנִי נִזְכַּר לָהֶם הָרֵיחַ הַזֶּה וּמִתְמַלֵּא עֲלֵיהֶם רַחֲמִים וּמְרַחֵם עֲלֵיהֶם.

בראשית רבה מז ז

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 14

נלקח מספר: שם משמואל

בשעה שמל אברהם אותן ילידי ביתו

במדרש א”ר אייבו בשעה שמל אברהם אותן ילידי ביתו העמידן גבעה ערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן לפני הקב”ה כקטורת סמים וכעולה שהוא כליל לאישים אמר הקב”ה בשעה שיהיו בניו של זה באין לידי עבירות ולידי מעשים רעים אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם: טנראה לפרש מה דנקט קטורת ועולה ולא סתם קרבנות שכולם לריח ניחוח, ומה דנקיט ילידי ביתו ולא מילת עצמו, דהנה אמרו ז”ל ששאל עצה על המילה, וכבר תמהו כל המפרשים היתכן שישאל אברהם עצה, וגדולה מזה כל הנסיונות והשלכה לכבשן האש ולא מצינו ששאל עצה, ונראה דהנה אמרו ז”ל לעולם יהא שמאל דוחה וימין מקרבת, ואאע”ה הי’ מדתו ימין מקרבת שע”י שהי’ מקרב רחוקים משך את לבם תחת כנפי השכינה, ולא ע”י שמאל דוחה, והנה מצות מילה לדחות ולסלק את חלק הערלה הוא בחי’ שמאל דוחה היפוך מדתו, ע”כ מתיירא שמעתה לא יעלה בידו עוד לאחות את כל באי עולם, שהרי כל העולם בדילין מני’, ע”כ הי’ עצתו לשאול עצה מאנשים שהם בכלל אוה”ע, וכאשר יסכימו עמו להמול לא יוגרם עוד פירוד בינו לבין העולם, שהרי לפי מהותם נמי נתנו לו עצה להמול, ושוב יהי’ בכחו גם להבא להשתמש במדתו ימין מקרבת: יוהנה השי”ת אמר לו התהלך לפני והי’ תמים, והיינו שתמים הוא שלימות מכל צד ובכל המדות, וזה אי אפשר אלא ע”י בחי’ ביטול לרצון השי”ת ואל כל אשר יהי’ שמה רצון ה’ ללכת ילך בלי שום הבחנה ע”י מדותיו, ועי”ז זוכה להיות למעלה בכל מדה ומדה, ונמי למעלה למדת שמאל דוחה וממדת ימין מקרבת, אך קודם שנימול לא הי’ אפשר להיות בבחי’ ביטול כמו שהגיד כ”ק אבי אדומו”ר זצללה”ה שבעוד הערלה דבוק בו והי’ נמי הערלה בבחי’ זו הי’ כמכניס טומאה במקדש עכ”ד, וע”כ השתמש בעצתו לשאול עצה כנ”ל: יאאך אחר שנימול ומל את ילידי ביתו הי’ בבחי’ ביטול ומתרומם כנ”ל, וזהו הענין שעלה ריחם כקטורת, דהנה ברש”י פ’ נשא שקטרת גי’ תרי”ג כנגד תרי”ג מצות התורה, והיינו שתורה הוא כוללות כל הצדדים רמ”ח מ”ע מימין ושס”ה ל”ת משמאל, ע”כ קטורת נמי הוא כולל כל צד, וע”כ גם חלבנה נמנה עם סמני הקטורת, שמאחר שהוא כח כולל דהיינו שהוא מתרומם ומתעלה מהכל, ע”כ סובלת נמי אפי’ חלבנה ומחזירו לטוב, ונראה שגם עולה שהוא כליל לאישים יש בה נמי כח כולל, וזה עולה לגבוה סלקא, וע”כ אמר הקב”ה בשעה שיהיו בניו של זה באין לידי עבירות וכו’ אני נזכר להם הריח הזה ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם, היינו התעוררות למעלה למעלה, וכעין חלבנה בסמני קטורת כנ”ל: