באור

משתפים בפנימיות התורה

וַיֵּרָ֤א אֵלָיו֙ יְהֹוָ֔ה בְּאֵלֹנֵ֖י מַמְרֵ֑א וְה֛וּא יֹשֵׁ֥ב פֶּֽתַח־הָאֹ֖הֶל כְּחֹ֥ם הַיּֽוֹם׃

בראשית יח א

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 109

נלקח מספר: שם משמואל

הוא שנתן לו עצה על המילה לפיכך נגלה עליו בחלקו

באלוני ממרא פירש”י הוא שנתן לו עצה על המילה לפיכך נגלה עליו בחלקו, ובתנחומא איתא מפורש שענר ואשכול לא הסכימו, וכבר תמהו כל המפורשים, היתכן שיסתפק אאע”ה אם יקיים מצות בוראו, ועוד הלא במד”ר פ’ מ”ו אם אין אתה מקבל עליך למול די לעולמי עד כאן, וגם על ענר אשכול יפלא היתכן שייעצוהו להפר מצות בוראו, ובמד”ר פרשת נח קרית ארבע שנימולו בה ד’ צדיקים אברהם ענר אשכול וממרא, וגם בעיקר נסיון המילה יש להבין למה נקרא נסיון אחרי שהתרה בו שאם לא יקבל עליו יחרב העולם כולו, ונראה דהנה במד”ר פ’ מ”ו אמר אם חביבה הוא המילה למה לא ניתנה לאדם הראשון אמר לו הקב”ה לאברהם דייך אני ואתה בעולם, ואינו מובן התשובה, כי ה’ הטוב לא ימנע טוב מכל אדם, ונראה דהנה ידועין דברי כ”ק הרבי ר’ בער זצ”ל בפסוק זאת עולת חודש בחדשו, כי במלת זאת מרומז שני מיני הנהגות שהקב”ה מנהיג את עולמו הנהגת הטבע מרומז באות ז’ הרומז לז’ ימי בראשית בריאת עולם הטבע, ואותיות ‘א’ת רומז לאותיות התורה שהם מא’ עד ת’ הוא הנהגה התורית שהוא למעלה מהטבע והוא הנהגה הנסית עכת”ד הצריך לענינו, וכאשר נתבונן בדבר למה שני הנהגות מרומזים בתיבה אחת כי לכאורה שונים המה ומופרדים זה מזה, אך הענין כי אף שהנהגה הטבעית לא דבר ריק הוא, והביט בתורה וברא את העולם א”כ כל סדר העולם הוא סדר התורה, ונאמר וירא ד’ את כל אשר עשה והנה טוב מאד, ומפי כ”ק אבי אדומו”ר זצללה”ה שמעתי כי לעשות נסים שינוי סדר הטבע הוא כענין עקירת דבר אחד מן התורה באשר הביט בתורה וברא את העולם ואין מותר אלא כדי לקדש שם שמים כמו שאמרו ז”ל מוטב שיעקר דבר אחד מן התורה כדי לקדש שם שמים בפרהסיא גבי מה שעברו בימי דוד על לא תלין נבלתו על העץ בבני שאול המוקעים, מ”מ לולא נמצא בעולם גם הנהגה הנסיית אשר לפעמים נעשה נס שינוי ממנהגי הטבע, הי’ הטבע נתגשם ביותר עד לאין מרפא, כמו ששמעתי מכ”ק אדומו”ר זצ”ל הכהן הגדול מאלכסנדר כי הטבע הוא מלשון טובע כמו הטובע בנהר לולא שהחזיק בהחבל שהושיט לו הקברניט אין לו חיים, וע”כ נרמזו שני הנהגות בתיבה אחת להורות שזה צריך לזה וזה לזה, והיינו הך שאחר שכתוב וירא ה’ את כל אשר עשה והנה טוב מאד נאמר ויהי וגו’ יום הששי שרומז לששי בסיון יום מתן תורה ופרשת ויכולו, לרמוז כי טוב מאד רק באשר מצטרף להתורה ולקדושת שבת למעלה מהטבע, וזה צריך נמי לזה כי זה סדר התורה כי הביט בתורה כנ”ל ולתוספת ביאור יש לומר דהנה איתא בעץ חיים שער אבי”ע שבכל שני דברים שבעולם הרחוקים זה מזה יש דבר ממוצע בין דומם לצומח הוא אלמוג שהוא דומם וקצת צומח, בין צומח לחי הוא אדני השדה הנזכר במסכת כלאים בין חי למדבר הוא הקוף, בין גשמיות לרחניות הוא רביעית דם שבאדם עי”ש ולפי הנאה זו י”ל שבודאי יש ממוצע בין כלל המדבר שבתחתונים ובין העליונים, וזהו איש הישראלי שהוא בעולם התחתון ויש בו גם בחי’ מהעליונים שהרי נשמתו הוא חלק אלקי ממעל, ואף שהוא בעולם הטבע מ”מ הוא למעלה מן הטבע ואין מזל לישראל ומצד הטבע לא הי’ ראוי אברהם להוליד וכל אומה ישראלית לא הי’, ורק הש”י הגביה אותו למעלה מהכוכבים, וע”כ לומר שהוא ממוצע בין העליונים לתחתונים, והנה כמו שאתה אומר שהאלמוג למשל הוא ממוצע בין הצומח לדומם היינו שיש ענינים מזה ומזה, כ”כ תוכל לומר שצומח הוא ממוצע בין האלמוג לבין אדני השדה שהרי הצומח יש בו קצת מעניני האלמוג וקצת מעניני אדני השדה והענין זה מובן בפשיטות, ולפי”ז יובן אשר המדבר הוא ג”כ ממוצע בין ישראל ובין הקוף עד שתאמר שכל השתלשלות הבריאה קשור זה בזה ושייך זה לזה דומם לאלמוג, ואלמוג לצומח, וצומח לאדני השדה, ואדני השדה לחי וחי לקוף, וקוף לאדם מדבר, ואדם מדבר לישראל, וישראל לעליונים, ואולי יעלה על הדעת שיעדר אחד מהמינים האלה יפסק ההשתלשלות, וע”כ איתא בשערי האורה אשר לעתיד לא יעדרו השבעים אומות באשר הם דוגמת השבעים אומות שרים, ולפי דרכנו יובן שבאם הי’ האומות נעדרים הי’ חסר ממוצע בין ישראל להקוף, והנה הנהגה הטבעית והנהגה הנסית הם בדוגמא זו שהנהגה הנסית הוא ממוצע בין עולם העליון לעולם התחתון, וכן שבת הוא זמן ממוצע בין עוה”ז לעוה”ב כי שבת מעין עוה”ב, וע”כ צריכין כל אחד זה לזה שמבלעדי שבת לא הי’ דבר הממוצע, והנה מילה ניתנה בשמיני וידוע דעולם הטבע נברא בשבעת ימי בראשית ע”כ מספר שבעה הוא מתייחס לעולם הטבע, ושמיני מתייחס לעולם שלמעלה מהטבע, ע”כ אומה”ע שהם רק עולם הטבע אין להם שייכות למצות מילה שהוא בשמיני ורק זרע אברהם שהם אינם תחת ממשלת המזלות שהרי הגביה את אאע”ה למעלה מהכוכבים כנ”ל ואם הי’ כל העולם נצטוו במילה הי’ בהכרח כל העולם למעלה מעולם הטבע שהרי מילה הוא למעלה מעולם הטבע, וזה לא יתכן כי כבר אמרנו שעולם הטבע לא יתכן שיעדר כי עולם הטבע הוא מסודר בסדר התורה ולא דבר ריק הוא כנ”ל או שתאמר בלשון אחר שא”כ הי’ נפסק חבל ההשתלשלות והי’ חסר ממוצע אחד כנ”ל: