באור

משתפים בפנימיות התורה

הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין רבי אלעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולםבבא קמא טז כב
לפי תקופה