באור

משתפים בפנימיות התורה

אמר רב יהודה האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דנזיקין רבא אמר מילי דאבות ואמרי לה מילי דברכות:בבא קמא ל יח
לפי תקופה