באור

משתפים בפנימיות התורה

רבי שמואל בר נחמני אמר כעובד כוכבים נדמה לו דאמר מר ישראל שנטפל לו עובד כוכבים בדרך טופלו לימינו

חולין צא טו

ביאור הפסוק מאת

חוני

כמות קריאות ביאור 99

כגוי או כתלמיד חכם נדמה לו?

נראה שעשו נאבק עם יעקב בשני אופנים שונים, האחד הוא כגוי נדמה לו, כלומר מלחמה ישירה בין תרבות המערב לערכי ישראל, מלחמת ערכים ברורה, האופן השני הוא באופן של השפעה פנימית בתוך עם ישראל, כגוי נדמה לו כלומר, תרבות המערב או הנצרות מצליחה לחלחל לישראל פנימה ומתחפשת לתורת ישראל. כמה הושפענו בגלות מהשפעה נוצרית, בענייני התנזרות מהעולם הזה, בהפרדת דת ומדינה ובעוד הרבה נושאים שהם השפעה ישירה מהתרבות הנוצרית, ולכן כתלמיד חכם נדמה לו.